50 bài xích luyện nghe giờ đồng hồ Anh dành riêng cho bé bỏng bởi Tiến Cường biên soạn là Tài liệu luyện nghe giờ anh dành riêng cho học viên tiểu học tập. Nội dung được biên soạn với 50 chủ thể dễ dàng, dễ hiểu với rất gần gũi với học viên tè học. Các chủ thể luyện nghe là đa số mẩu truyện độc đáo về trường học, thầy cô anh em với những con vật,... Phần 1 Tài liệu trình diễn những bài bác nghe tự bài xích 1 mang đến bài 44. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH CHO BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !và £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinch đến be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh mang đến hoc sinc tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuoc vdi hoc sinch tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve tri/dng hoc, thế teo, banbe va cac con vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinh dong, giau hinc anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve moi triidng bao quanh, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong trong cuqc songhang ngay. Scich teo tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc chia thdnh tía phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap cho cac be von titvitng xucit hien vào moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be nam vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitckhô hanh nghe tieng Anh nkhô cứng va dẻo hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinch cất cánh cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien vào bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be teo the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach nhỏ teo phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh co the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minc. Cuon sach htia hen se m ang lai cho cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi vào qua trinh hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinh bien soan chac chan khong thetoắt khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be tuyệt nghe va noi cac tif v6i nhau mang đến phu hdp. mv mother teacher m a company my father engineer in a bank mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be xuất xắc nghe va dien tif eon thieu vao mang đến vào ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister and I. Chu X thich "er" neu khong teo vào dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca hai study hard hoc hanh hao chain bỏ ra parent /"pcoront / (n) thân phụ me V - Bai ta p luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have sầu two sons và a daughter.( ) 3. Their parents like them very much.II. Be xuất xắc nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minh & Huy are_______ A. Brothers B. Father và son C. Father and daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) co lượt thích / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) quý phái -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. tOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers và grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be giỏi nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2. What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A & B3. My father likes____________ A. Flowers B. Grasses C. Water Chu Y thich r help sb do sth giup ai bởi vì lam gi help sb to vị sth giup ai vị lam viec gi help sb with sth giup ai vì chưng bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot ngay nao vị, roi day policeman / po"liismon / (n) ednh sat bus / b.s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lkhổng lồ / (adv) sau thời điểm " V - Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau không nên vao trong dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes khổng lồ work by bike. 13( ) 3. My uncle is very clever and brave sầu.II. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle lượt thích his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )----------------------------------------- Nguyen dm "o" ditdc phdt dm tkhô hanh < j> v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same trong gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va ghep mot ve d cot A vdi mot ve thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. likes playing the violin 2. Linch b. likes diving 15 3. Nam c. likes riding a xe đạp 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. likes making kitesII. Be xuất xắc nghe va dien tvf nhỏ thieu vao cac cho trong ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does Nam like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc p h d t dm Id Vi du: bat, sad, sand, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau xanh tuy vậy, rau tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe <. Be xuất xắc n g h e va d ie n nhufng tif h o a c c u m tif c o n t h ie u v a o c a c c h o t r o n g du’ofc d a n h so thvf tii (1, 2, 3) b e n du’di. Name Places Favourite food Doesn"t like (Ten) (Dia diem) (Mon an yeu thich) (Khong thich) 1750 B L V T A - 2 Tu Hanoi rice và salad 1. Long Hai Duong 2. meat Khai Tnhì Binc hamburgers và butters . 3- .II. Be tốt nghe va ghi cau tra lcfi vao cac cho vào ben difcfi.1. What are Tu"s favourite foods? His favourite foods are_______ a n d _________2. Where is Knhị from? He is from___________3. Are they good friends? _________ , t h e y __________ ; Chu X. thich )---------------------------------------- P h u dm "g" di/cfc p h a t dm Id < $ v--------------------------------------- ----------------------)Vi du: vegetable, engine, fridge18 Two New StudentsV TCf moi va cum tu straight / streit / (adj) thang curly/ko:li/ (adj) xoan short / J’D:t / (adj) ngan svào / stroi> / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien nhufng tu” con thieu vao cac cho vào ben du’cfi.________________________________Name Height Native sầu Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be xuất xắc nghe va dien tif eon thieu vao cac đến trong ben did de tra lofi cau hoi.>. How many new students vày we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien And Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siortiện ích ios / (adj) nghiem trong, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houmvo:k/ (n) bai tap ve sầu nha clever/klevo / (adj) thong minch funny /"f i / (adj) vui ve sầu talk /lớn - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta p luyen ngheI. Be xuất xắc nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes khổng lồ studv và vị homework_______ . At school B.

Xem thêm:
Đánh Giá Kia Rondo 2018 : Trẻ Trung, Nhiều Tiện Nghi Hiện Đại

In her room C. In the classroom 21