Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch cất 2 muối bột AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau đó 1 thời hạn chiếm được 3,84 gam lếu láo kim loại tổng hợp một số loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 3,895 gam láo kim loại tổng hợp nhiều loại với hỗn hợp Y. Giá trị của m là:
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 200ml

Phương thơm pháp giải

khi đến X vào dung dịch cất 0,03 mol AgNO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2

sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

lúc mang lại Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau phản nghịch ứng này Zn còn dư

Bảo toàn cân nặng cho m sắt kẽm kim loại trước cùng sau phản ứng


Lời giải của GV phamnhantutien.vn

lúc mang đến X vào hỗn hợp đựng 0,03 mol AgNO3 cùng 0,02 mol Cu(NO3)2

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu(NO3)2 + sắt → Fe(NO3)2 + Cu

Lúc đến Zn vào thì

nZn = 0,05 mol > → Sau làm phản ứng này Zn còn dư

nZn dư = 0,05 – 0,035 = 0,015 mol

Ta bao gồm

Sau bội nghịch ứng tất cả msắt kẽm kim loại = mrắn (1) + mrắn (2) + mZn(Y) = 3,84 + 3,895 + 0,035.65 = 10,01

Bảo toàn khối lượng bao gồm m + 7,77 = 10,01

→ m = 2,24 g

Đáp án buộc phải lựa chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngâm hỗn hợp nhì kim loại có Zn, Fe vào dung dịch CuSO4. Sau khi dứt phản nghịch ứng thu được hóa học rắn X có nhì sắt kẽm kim loại với dung dịch Y. kết luận làm sao dưới đây đúng ?


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Fe với Cu vào dung dịch AgNO3 đến lúc các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X bao gồm nhị muối bột với chất rắn Y tất cả nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối hạt vào X là


Cho Cu dư công dụng với dung dịch Fe(NO3)3 được hỗn hợp X. Cho AgNO3 dư chức năng với dung dịch X thu được hỗn hợp Y. Cho sắt dư tác dụng cùng với dung dịch Y nhận được láo lếu kim loại tổng hợp loại Z. Tổng số phương thơm trình chất hóa học xẩy ra là


Cho các thành phần hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch gồm cất z mol CuSO4, sau khoản thời gian kết thúc những làm phản ứng người ta thấy vào dung dịch có mặt cả 3 ion kim loại. Muốn nắn vừa lòng điều kiện kia thì


Cho lếu láo kim loại tổng hợp một số loại Mg, Zn, Fe vào dung dịch cất AgNO3và Cu(NO3)2. Sau Khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp X bao gồm 3 muối hạt cùng hóa học rắn Y tất cả 3 sắt kẽm kim loại. Ba muối vào X là


Hoà tung trọn vẹn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau Khi bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn không tan là Cu. Các chất tan có trong hỗn hợp sau phản ứng là


Cho hỗn hợp bột bao gồm 0,54 gam Al và 0,56 gam Fe vào 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M. Sau Lúc các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết sản phẩm từ bỏ trong dãy cố gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho tất cả hổn hợp bột bao gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam sắt vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau lúc những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết sản phẩm từ vào hàng cố năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột có 0,27 gam Al và 1,12 gam Fe vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi những làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết vật dụng tự trong dãy cầm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho tất cả hổn hợp bột có 0,27 gam Al cùng 0,672 gam sắt vào 600 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết thứ từ vào hàng nuốm năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,91 gam hỗn hợp bột Cu cùng Al vào 550 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau Khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp X và 5,4 gam chất rắn. Khối lượng Cu vào tất cả hổn hợp ban đầu là


Cho 0,92 gam tất cả hổn hợp bột Zn với Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau Lúc những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp X với 4,645 gam chất rắn. Khối hận lượng Zn vào các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp bột có 0,56 gam Fe và 0,65 gam Zn vào V ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được chất rắn bao gồm khối lượng tăng 2,31 gam đối với lúc đầu. Giá trị của V là


Cho hỗn hợp bột gồm 3,25 gam Zn với 0,24 gam Mg vào 500 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau khi những phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn bao gồm trọng lượng tăng 4,185 gam. Tính x


Cho hỗn hợp bột có 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Lúc những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết lắp thêm trường đoản cú trong dãy cố gắng năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,42 gam hỗn hợp bột sắt và Al vào 250 ml hỗn hợp AgNO3 0,12M. Sau Lúc những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng 3,333 gam chất rắn. Kân hận lượng sắt vào tất cả hổn hợp ban sơ là


Cho hỗn hợp X tất cả 0,56 gam sắt và 0,12 gam Mg tác dụng cùng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau Khi những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 0,92 gam sắt kẽm kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là:


Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn với Fe vào 325ml hỗn hợp CuSO4 0,2M, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn, chiếm được dung dịch cùng 6,96 gam hỗn kim loại tổng hợp nhiều loại Y. Khối hận lượng sắt bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Cho m gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau đó 1 thời hạn thu được 3,12 gam hóa học rắn X cùng dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y mang lại bội phản ứng trọn vẹn chiếm được 3,45g chất rắn Z và dd chỉ đựng 1 muối hạt duy nhất. Giá trị của m là:


Cho các thành phần hỗn hợp gồm 0,02 mol Mg với 0,03 mol Al tính năng cùng với V ml dung dịch cất Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M. Sau bội phản ứng nhận được hỗn hợp Y cùng lếu láo kim loại tổng hợp một số loại Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 0,336 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho biết các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:


Cho 3,68 gam các thành phần hỗn hợp cất Mg, sắt vào 100ml hỗn hợp tất cả hổn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M; Cu(NO3)2 0,4M với AgNO3 0,5M. Sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được 9,08 gam chất rắn với dd X. Lọc vứt hóa học rắn đến NaOH dư vào X chiếm được m gam kết tủa. Tính m


Cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe với Zn vào 200 ml hỗn hợp chứa AgNO3 0,18M cùng Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời gian chiếm được 4,21 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 4,826 gam hóa học rắn Z cùng dd T. Giá trị m là:


Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau Khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam láo hợp kim nhiều loại. Kim các loại M là


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Al, Zn vào 500 ml dung dịch HNO3 4M, sau phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y và 4,48 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp bao gồm nhì khí ko màu sắc bao gồm tỉ kăn năn so với H2 là 18,5 trong số đó có 1 khí hóa nâu kế bên bầu không khí. Trung hòa hỗn hợp Y bằng số lượng vừa dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z, chiếm được 134,5 gam muối bột khan. Giá trị của m là


*

*

Cơ quan liêu chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát
Xem thêm: Nước Dưỡng Tóc Double Rich Có Tốt Không ? Nước Dưỡng Tóc Double Rich Có Tốt Không

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng các dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức với Truyền thông.