Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dãy có các hóa học đa số rất có thể làm mượt được nước cứng trường thọ là

A.

Bạn đang xem: Dãy gồm các chất đều có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là

Na2SO4, Na2CO3

B. Na2CO3, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3 ,NaNO3

D. Na2CO3, Na3PO4


*


Cho dãy những hóa chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, HCl. Số hóa chất vào hàng hoàn toàn có thể có tác dụng mượt được nước cứng tạm thời là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


Cho các tuyên bố sau:

(1) Nước cứng tồn tại là loại nước quan yếu làm mất đi tính cứng.

(2) Nước cứng là loại nước bao gồm chứa được nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(3) Để làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời chỉ tất cả cách thức duy nhất là làm cho nóng.

(4) Những hóa học rất có thể làm cho mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.

(5) Những hóa học có thể có tác dụng mượt nước cứng lâu dài là: Na3PO4, K3PO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Cho các tuyên bố sau:

(1) Nước cứng là loại nước đựng được nhiều hóa học không sạch với Hóa chất ô nhiễm và độc hại.

(2) Nước cứng sống thọ là các loại nước không tồn tại cách làm sao rất có thể làm mất đi tính cứng.

(3) Nước cứng là một số loại nước có chứa được nhiều ion Ca2+ với Mg2+.

(4) Để làm cho mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời chỉ có phương pháp tuyệt nhất là đun cho nóng.

(5) Nước cứng lâu dài là nước bao gồm đựng Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước có cất Ca2+; Mg2+; HCO3-.

(6) Những chất hoàn toàn có thể làm cho mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl.

(7) Những chất hoàn toàn có thể có tác dụng mượt nước cứng trường tồn là: Na3PO4; K3PO4.

Nhóm gồm các tuyên bố đúng là

A. 3, 5, 7.

B.1, 2, 4, 5.

C. 4, 5, 6.

D.1, 2, 3, 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các chất: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất có thể có tác dụng mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A.2.

B.3.

C.4.

D.5


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những chất: Na2CO3,Na3PO4,NaOH,Ca(OH)2,HCl,K2CO3. Số hóa học hoàn toàn có thể có tác dụng mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A.2

B.3

C.4

D.5


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những hóa học : Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số hóa học rất có thể làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các hóa chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4 , NaCl, HCl. Số chất áp dụng để làm mềm nước bao gồm tính cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những hóa chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl. Số chất sử dụng để làm mềm nước bao gồm tính cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0

Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)­2, Na2CO3, HCl. Chất hoàn toàn có thể làm cho mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là

A. Ca(OH)2

B. Na2CO3

C. Ca(OH)2, Na2CO3, HCl

D. Cả A. và B


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Trong các phát biểu dưới đây về độ cứng của nước:

1. Đun sôi VN chỉ làm mượt được nước tất cả tính cứng trong thời điểm tạm thời.

2. Có thể dùng Na2CO3 làm mượt được nước gồm tính trong thời điểm tạm thời với trường tồn.

3. Có thể sử dụng HCl để loại bỏ tính cứng của nước.

Xem thêm: Màn Hình Điện Thoại Bị Trắng Xóa Không Thể Hiển Thị, Lỗi Màn Hình Trắng Xóa

4. cũng có thể dùng Ca(OH)2 cùng với số lượng vừa đủ để các loại tính cứng của nước.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)